สำนักบรรณสารสนเทศร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือให้แก่ผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในงานบรรณารักษ์ สามารถเป็นผู้ให้บริการและช่วยเหลืองานห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การบริหารงานห้องสมุดห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบรรณารักษ์ทั่วไป นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพในการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือที่สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ต่อไป

เนื้อหาของการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย มาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน พ.ศ. 2565 งานเทคนิคห้องสมุดเบื้องต้น การสร้างเครื่องมือช่วยค้นและการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดหัวเรื่องแทนเนื้อหาทรัพยากรการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดเลขหนังสือ การบริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการซ่อมและเย็บเล่มหนังสือ

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการที่จะช่วยให้ประชาคม/บุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ร่วมทั้งการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ

  1. การพัฒนาคน (People) เป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมโดยให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ
  2. การพัฒนาโลก (Planet) มุ่งเน้นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน และ
  3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Partnership) ในระดับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น