ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

ซีดีเสียง [sound recording] ชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล Construction technology and equipment สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา
 2. เทคโนโลยีการก่อสร้างงานอาคาร
 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานดิน
 4. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขุด
 5. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานเสาเข็ม
 6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานผลิตคอนกรีต
 7. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานลำเลียงและเทคอนกรีต
 8. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวราบ
 9. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง
 10. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทาง
 11. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทั่วไป
 12. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานไม้
 13. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานพิเศษ
 14. เครื่องมือและอุปกรณ์งานทดสอบ
 15. การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง