ประมวลภาพนักศึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ห้องสมุด มสธ. ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ซึ่งมีทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวน 20 คน

ในโอกาสนี้ บุคลากรของห้องสมุด มสธ. ได้นำชมมุมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษาและผู้ปกครอง ด้านห้องสมุด มสธ. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ มสธ. ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของชาติ เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7466, 0 2504 7487