หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชา 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ Public organization administration ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ
 2. การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ
 3. การจัดการภาครัฐแนวใหม่
 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ
 5. การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ
 6. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ
 7. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ
 8. เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ
 9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ
 10. การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ
 11. การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ
 12. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ
 13. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเครื่อข่าย
 14. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ
 15. การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง