เสน่ห์ท้องถิ่น EP.16 สะบ้ามอญ

การละเล่นสะบ้ามอญเป็นกิจกรรมนันทนาการของคนมอญที่มีมาตั้งแต่โบราณ ที่มักเล่นกันในหมู่คนหนุ่มสาวของชุมชนมอญในเทศกาลสงกรานต์ เป็นการละเล่นเพื่อการพักผ่อนสนุกสนาน การเล่นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายทอยลูกสะบ้า และฝ่ายรักษาเป้า ระหว่างการเล่นจะมีชาวบ้านที่เป็น

นักดนตรี เอาเครื่องดนตรีมาเล่นและขับร้องเพลงทะแยมอญ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเล่นสะบ้าให้สนุกสนานมีชีวิตชีวา ที่เรียกว่า กล่อมสะบ้า การเล่นสะบ้าเป็นสร้างความสามัคคีและทัศนคติที่ดีที่ควรมีต่อผู้คนและชุมชน เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ใช้สร้างคนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต