STOU Read it Now! Ep.16 สื่อสารให้ได้ใจไขความลับสมองคน

STOU Read it Now! Ep.16  ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของห้องสมุด มสธ. Ep. นี้ ขอแนะนำชื่อเรื่อง สื่อสารให้ได้ใจไขความลับสมองคน

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และอ.รงค์ จิรายุทัต ทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความชำนาญในศาสตร์การโค้ชแนวหน้าของเมืองไทย หากคุณต้องการค้นหาเคล็ดลับสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นอัจฉริยะ บริหารคนได้ทุกรูปแบบ จัดการงานได้ทุกระดับ  เพราะเทคนิคต่าง ๆ ที่รวบรวมเอาไว้ในเล่มบอกเลยว่า กลั่นมาจากประสบการณ์เชิงวิชาการของผู้เขียน อ่านแล้วจะเข้าใจคำว่าคนมากขึ้น และจะรู้จักการใช้คนให้มากขึ้นด้วย

หนังสือเรื่องนี้ชี้ให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนมีความเก่งในตัว  สามาถปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มความสามารถของแต่ละคน ซึ่งสามารถทำได้หลายอย่าง แต่ในที่นี้จะเน้นความเข้าใจภาษาของสมองชุดโปรแกรมของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าใครเก่งกว่ากัน แค่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง เมื่อเราเข้าใจชุดโปรแกรมในสองแล้วเราจะสามารถสื่อสารได้ตรงกับความถนัดของเขา ช่วยให้เขาแสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพ นำไปสู่ความก้าวหน้าของตัวเขา ของครอบครัว ขององค์กร และสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกจะพูดถึงพัฒนาการความเป็นอัจฉริยภาพในเผ่าพันธ์มนุษย์ ตั้งแต่อดีตให้เห็นขั้นตอนการค้นหาอัจฉริยภาพในตัวเอง กระบวนการขัดเกลาให้เป็นอัจฉริยภาพ  ส่วนที่สอง เป็นเรื่องรูปแบบความคิด รูปแบบพฤติกรรม หรือ Pattern Scannerเป็นการแยกกลุ่มคนในรูปแบบต่าง ๆ  โดยกลุ่มแรก เป็นกลุ่มคนที่ถนัดในการรับรู้ด้วยภาพ กลุ่มคนที่ถนัดและรับรู้ด้วยเสียง ด้วยความรู้สึก ด้วยร่างกาย ด้วยการเคลื่อนไหว และคนที่มีความถนัดในการรับรู้ด้วยเหตุผล กลุ่มที่สอง คือ Meta Program เป็นโปรแกรมการจัดเรียง และบรรจุเนื้อหาของการรับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะรับรู้ สามารถสร้างความสนใจได้อย่างอิสระ แต่อยู่ในขอบเขตที่จำกัด โดยโครงสร้างภายในองค์กรบางประเภทตามที่ข้อมูลที่เข้ามาจะถูกรับรู้ ประมวลผล และกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และบนพื้นฐานของการที่บุคคลจัดระเบียบพฤติกรรมของเขา เช่น ชุดทิศทางสู่เป้าหมาย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3Ko1KQk