ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ