โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม ENDNOTE

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น

การติดตั้งโปรแกรม

1. ลงทะเบียน และดาวน์โหลดโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote

ลงทะเบียนขอใช้งานโปรแกรม Endnote

ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น
(จำเป็นต้อง Login ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย @stou.ac.th)

2. ติดตั้งโปรแกรม Endnote ตามขั้นตอนใน วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
(ขณะติดตั้งโปรแกรม ควรปิดโปรแกรม Microsoft Office)

คู่มือการใช้งาน

ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote อย่างละเอียดได้ตามเอกสารต่อไปนี้

บริการให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote

บริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากร รู้จักโปรแกรม การเพิ่มรายการ การจัดการข้อมูลข้อมูล การเลือก/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง และการนำรายการอ้างอิงไปใช้ในการทำรายงาน/การวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้