บรรณสารพอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากบรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.