บรรณสารพอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากบรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น