การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด

ห้องสมุดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำวิจัย รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ เพื่อให้บริการในห้องสมุด โดยมีช่องทางเสนอจัดหา ดังนี้

เว็บไซต์ OPAC

การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บไซต์ OPAC เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเสนอจัดหาทางออนไลน์ ซึ่งช่องทางนี้สามารถตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้

แบบฟอร์มเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มสธ.

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเสนอจัดหาที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคารบรรณสาร ชั้น 1 กรอกข้อมูลและส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มเสนอจัดหาที่หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 โทร.7451-3