“การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ ที่นําเสนอในการประชุมสมัชชาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยรัฐสมาชิก 193 ประเทศทั่วโลก ได้ลงนามรับรองในเอกสารวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (The Agenda 2030) และให้คํามั่นร่วมกัน ว่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญและใช้เป็นฐานการกําหนดนโยบายของประเทศและองค์กรซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม People ที่ว่าด้วยคุณภาพชีวิตของผู้คน

กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม

กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs