ผู้เชี่ยวชาญ

คลังปัญญา มสธ. ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน คลังปัญญา มสธ. จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

นายชาตรี วงษ์แก้ว

นักวิชาการอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และมาตรฐานสำหรับคลังสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

สังกัด: อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความรู้/
ความเชี่ยวชาญ:
ด้านการจัดการข้อมูลวิจัย การจัดเก็บจดหมายเหตุเว็บ การดูแลรักษาดิจิทัล และการสื่อสารวิชาการดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสกสรรค์ ปิ่นเจริญ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความรู้/ความเชี่ยวชาญ: ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย

อำนาจ ธรรมกิจ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความรู้/ความเชี่ยวชาญ: ด้านระบบซอฟต์แวร์และการพัฒนาฐานข้อมูล