สัญญาอนุญาต

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licenses)

ผลงานจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นผลงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวิจัย/ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในการจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิทัลหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาต รวมถึงการอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาผลงานจากสาขาวิชาที่สังกัดของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ห้องสมุดและนำเข้าระบบคลังปัญญา มสธ. โดยเนื้อหาผลงานต้องไม่เข้าข่ายข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับ ดังต่อไปนี้

  1. เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่ละเมิดหลักจริยธรรมต่าง ๆ เช่น จริยธรรมทางวิชาการจริยธรรมในมนุษย์ และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
  2. เนื้อหาของผลงานต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น ปลุกระดม โจมตี หรือ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของ ประเทศชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ
  3. เนื้อหาของผลงานต้องคำนึงถึงและเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  4. เนื้อหาของผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  5. กรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์เผยแพร่ข้อมูลในคลังปัญญา มสธ. อย่างเปิดเผย

หากพบผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น หรือ ได้รับข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาจากสำนักบัณฑิตศึกษาให้เพิกถอนและระงับการเผยแพร่ สำนักฯ จะนำผลงานออกจากคลังปัญญา มสธ. และฐานข้อมูลอื่น ๆ ด้วย

สิทธิ์ของเจ้าของผลงาน

เจ้าของผลงานมอบผลงานให้แก่ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการเผยแพร่บน คลังปัญญา มสธ. เจ้าของผลงานต้องอนุญาตให้คลังปัญญา มสธ. สามารถทำการแปลงรูปแบบเป็นไฟล์ดิจิทัลตามมาตรฐานของคลังปัญญา มสธ. สามารถทำสำเนาไฟล์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ด้านการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ความเหมาะสมต่อการใช้งาน และการเผยแพร่ โดยไม่ส่งผลให้เนื้อหาในผลงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากเดิม และอนุญาตให้คัดลอกเนื้อหาบางส่วนเพื่อใช้ในการการประชาสัมพันธ์ให้กับผลงานได้

คลังปัญญา มสธ. (STOUIR : Sukhothai Thammathirat Open University Intellectual Repository) เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ที่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบทความวารสารที่ผลิตและเผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดเก็บ สงวนรักษา
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช