เกี่ยวกับเมทาดาทา

คลังปัญญา มสธ. กำหนดใช้มาตรฐานเมทาดาทาในการลงรายการกำกับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล คือ ดับลินคอร์ เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) สำหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มสธ. ประกอบด้วยโครงสร้างของหน่วยข้อมูลย่อยพื้นฐาน จำนวน 15 หน่วย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามความต้องการได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดับลินคอร์ เมทาดาทา สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/

ข้อมูลเมทาดาทาทั้งหมดบนคลังปัญญา มสธ. สามารถดาวน์โหลดหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ผ่าน “โปรโตคอล OAI-PMH”

หน่วยข้อมูลของดับลินคอร์เมทาดาทา ที่กำหนดใช้ในคลังปัญญา มสธ. ถูกสร้างและกำหนดขึ้นโดยบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการดูแลคลังปัญญา มสธ. เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ด้านการลงรายการบรรณานุกรม และการกำหนดหัวเรื่องตามหลักวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยหน่วยข้อมูลที่เลือกใช้อยู่บนพื้นฐานของการสืบค้นของผู้ใช้บริการ ทำให้มีหน่วยข้อมูลบางหน่วยที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มสธ. เพื่อให้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคำอธิบายเกี่ยวกับเมทาดาทาที่ใช้ในการลงรายการในคลังปัญญา มสธ. มีดังนี้

ดับลินคอร์ เมทาดาทา สำหรับคลังปัญญา มสธ.
ลำดับหน่วยข้อมูลดับลินคอร์ เมทาดาทาคำอธิบาย
1dc.titleชื่อเรื่อง
2dc.title.alternativeชื่อเรื่องที่ใช้แทนชื่อเรื่องหลักอาจเป็นชื่อเรื่องย่อหรือชื่อเรื่องเทียบเคียงหรือชื่อเรื่องในภาษาอื่น
3dc.contributor.authorชื่อผู้แต่ง/ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
4dc.contributou.advisorชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำดุษฎีนิพน์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5dc.contributor.otherชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรูปเล่ม/ไฟล์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มสธ.
6dc.date.accessionedวันและเวลาที่ระบบ Dspace ได้รับข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้น ๆ เข้าระบบ
7dc.date.availableวันและเวลาที่ระบบ Dspace เผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้น ๆ
8dc.date.issuedปีที่พิมพ์ /ปีที่เผยแพร่
9dc.identifier.uriที่อยู่เว็บไซต์ (URL) สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลคลังปัญญา มสธ.
10dc.identifier.DOIตัวระบุวัตถุดิจิทัลหรือรหัสดีโอไอ (Digital Object Identifier — DOI)
11dc.descriptionข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
12dc.description.abstractบทคัดย่อ/สาระสังเขป ที่เป็นภาษาหลักของเนื้อหา
13dc.description.abstractalternativeบทคัดย่อ/สาระสังเขปในภาษาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากภาษาหลักของเนื้อหา
14dc.formatรูปแบบแฟ้มข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
15dc.language.isoภาษาหลักของเนื้อหาตามมาตรฐานสากล
16dc.publisherชื่อสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการการศึกษาค้นคว้าอิสระ มสธ.
17dc.relation.uriการอ้างอิงถึง/เชื่อมโยง/เอกสารที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
18dc.rightsผู้ถือสิทธิ์หรือผู้ครอบครองสิทธิ์
19dc.right.uriที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คำอธิบายการใข้สิทธ์
20dc.subjectคำศัพท์ควบคุมหรือหัวเรื่องมาตรฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา
21dc.typeประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
22dc.sourceต้นฉบับ/แหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
23dc.degree.nameชื่อปริญญา ที่สำเร็จการศึกษา
24dc.degree.levelระดับการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา
25dc.degree.disciplineชื่อสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษา
26dc.degree.grantorชื่อมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา