บุคลากรผู้ดูแลคลังปัญญา มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบดูแลคลังปัญญา มสธ. โดยประกอบด้วยงานจัดการข้อมูลสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรในการบริหารจัดการ ดังนี้

งานด้านจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสายหยุด บุญรอด

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
saiyood.boo@stou.ac.th

นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ
สส.บ. การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sompong.pap@stou.ac.th

นางสาวอรอนงค์ อุดมวงศ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
onanong.udo@stou.ac.th

หน้าที่: วางแผน กำหนดเป้าหมายรายปี ติตด่อขออนุญาตเจ้าของผลงาน ควบคุม และดูแลการจัดการไฟล์ดิจิทัล การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่คลัง การจัดทำเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศ การตรวจสอบเมทาดาทา การตรวจสอบไฟล์ดิจิทัลในคลังปัญญา มสธ. การระงับการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์คลังปัญญามสธ.
การแสวงหาความร่วมมือและเพิ่มประเภททรัพยากรใหม่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

กัลยาณี ศุภดิษฐ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
kanlayanee.sup@stou.ac.th

เสกสรรค์ ปิ่นเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
seksan.pin@stou.ac.th

นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ
สส.บ. การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
sompong.pap@stou.ac.th

หน้าที่: จัดหา ติดตั้ง และปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) ซอฟต์แวร์ระบบคลังปัญญา และระบบเน็ตเวิร์ค บริหารจัดการ และดูแลระบบคลังปัญญา มสธ. จัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในคลังปัญญา มสธ. สาขาวิชาสร้าง Template และ Workflow สร้างบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน กำหนดมาตรฐานชนิดของไฟล์ดิจิทัล ทำการสำรองข้อมูลในคลังปัญญา มสธ. ศึกษาซอฟต์แวร์ DSpace และฟีเจอร์ ของรุ่นใหม่ๆ และจัดทำร่าง TOR การพัฒนาและปรับปรุงระบบคลังปัญญา มสธ.

คลังปัญญา มสธ. (STOUIR : Sukhothai Thammathirat Open University Intellectual Repository) เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ที่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบทความวารสารที่ผลิตและเผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดเก็บ สงวนรักษา
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช