วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คลังปัญญา มสธ. เป็นคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

คลังปัญญา มสธ. เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่ผลงานนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง