การค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)​

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในห้องสมุด ได้แก่ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากต้องการค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเข้าใช้ผ่านระบบ VPN เพื่อเข้าสู่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สามารถค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด เปรียบเสมือนท่านกำลังนั่งค้นอยู่ในห้องสมุด

หลักการใช้ VPN

ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (xxxxx@stou.ac.th) เท่านั้น เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยในการค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด

บุคลากร

Email: Name.Sur@stou.ac.th
โดยที่
Name = ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
Sur = ตัวอักษร 3 ตัวแรกของนามสกุล

นักศึกษา

Email: Student ID@stou.ac.th
โดยที่
Student ID = รหัสประจำตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน = เลขบัตรประชาชน

การเข้าใช้งาน VPN

1. ใช้งานโดยโปรแกรม Cisco AnyConnect (แนะนำ)

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน และใช้งานตาม คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco AnyConnect

วีดีโอแนะนำการใช้งาน
2. ใช้งานโดยเว็บเบราว์เซอร์
  1. เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://vpn.stou.ac.th
  2. ใส่ Username และ Password ที่เป็นชื่อบัญชีเดียวกับอีเมลของมหาวิทยาลัย