ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing เนื้อหาประกอบด้วย Topic Pages, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Customizable patient education handouts, Drug monographs from Gold Standard, Core Measures with Nursing Recommendations, Books, Journals, Videos, Images, Practice Guidelines, Labs and Diagnostics, Mosby’s Clinical Updates, Integrated Dorland’s Dictionary และ Fully indexed MEDLINE

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้งาน

URL: https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

username: stou01@outlook.com
password: clinicalkey01

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7453
kanthanut18@gmail.com