งานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร”

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดงานเผยแพร่เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-10.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 สำนักบรรณสารสนเทศ

เว็บไซต์ “นวัตกรรมวิจิตร” แหล่งรวบรวมสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างและควรได้รับการยกย่องของวงการศึกษาไทย ในรูปแบบของสารสนเทศดิจิทัล สำหรับผู้สนใจสามาเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ http://library.stou.ac.th/wichit/