สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ เรื่อง “การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ”

ห้องสมุด มสธ. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักบรรณสารสนเทศ เรื่อง การจัดการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหารชั้น 6 (ส่วนต่อเติม) มสธ. เวลา 9.00-16.00 น.