ค้นฐานข้อมูลโอแพกของห้องสมุด มสธ. ผ่าน Single Search ได้ทุกสื่อ

ผู้ใช้บริการสามารถค้นฐานข้อมูลรายการสื่อการศึกษาของห้องสมุด มสธ. ผ่านฐานข้อมูล Single Search (EBSCO Discovery Service) จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th

  • ฐานข้อมูลหนังสือและวารสาร (STOU Resource) ได้แก่ หนังสือทั่วไป เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายงานการวิจัย ฯลฯ
  • ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร (STOU Journal Index) ได้แก่ บทความวารสารวิชาการภาษาไทย บทความวารสารเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา บทความวารสารเกี่ยวกับสุโขทัยศึกษา ฯลฯ

ทั้งนี้ Single Search ยังสามารถค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดให้บริการ เช่น Academic Search Complete, CINAHL Complete, EBSCO eBooks Collection เป็นต้น โดยต้องใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com