การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) แบบออนไลน์

คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้บริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารบริการ 1 ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ สำนักวิชาการ และสำนักบรรณสารสนเทศได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและประเมินระบบบริการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ที่พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการให้บริการ พร้อมทั้งจะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป