บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์(Full Text) ใน ThaiJO

บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์ (Full Text) ในรูปแบบไฟล์PDF
สามารถสืบค้นได้จาก Thai Journals Online (ThaiJO) :  02-504-7464-65
 libservice@stou.ac.th
 dilibrary@hotmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น