กิจกรรม Welcome to STOU Library รุ่นที่ 1

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Welcome to STOU Library สำหรับที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุด มสธ. เปิดบ้านต้อนรับผู้รับบริการรายใหม่ “Library is your friend” เพื่อให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการรายใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1