โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมช่วยในการรวบรวม และจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X9 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ https://bit.ly/2LSWiaP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com