สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถใช้บริการการถ่ายเอกสารตามคำขอ และจัดส่งเอกสารในวงเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กรณีที่ใช้ไม่หมดในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวทิพยวัลย์ อ่อนใจงาม
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com