ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามชิงรางวัล Cambridge Knowledge Quiz ทุกท่าน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว มีทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 • รางวัล Grand Prizes:  AUTOBOT Mini Cat Lover Robot Vacuum
 1. นางสาวจิรนาถ อนันตชัย
 • รางวัล Consolation Prizes:  I9S-TWS Wireless Bluetooth Headset
 1. นางสาวเทพรัตน์  หาญวารี
 2. นางสาวนวรัตน์  เขียวแก้ว
 3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จารุสาร
 4. นางสาวภัทรศยา สนองผัน
 5. นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ

บุคลากรสายวิชาการ

 • รางวัล Consolation Prizes:  I9S-TWS Wireless Bluetooth Headset
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
 3. อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล
 4. อาจารย์เอกวีร์ มีสุข

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • รางวัล Consolation Prizes:  I9S-TWS Wireless Bluetooth Headset
 1. นางพัชรากร สุภาพ

ห้องสมุด มสธ. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดเช่นนี้ด้วยดีอีกครั้ง