บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020) ภายใต้กรอบแนวคิด “Library Transformation in a Disrupted World” จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ ผลงาน เรื่อง นวัตกรรมการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย: จาก KM สู่ Digital Archives โดย นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก และ นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว