ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดการพื้นที่และห้องสมุดสีเขียว ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร หรือยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองที่ https://opac01.stou.ac.th