สมาชิกห้องสมุดไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ Library SMS

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ Library SMS ทำให้สมาชิกห้องสมุด อาจไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ชั่วคราว ทั้งนี้สมาชิกของห้องสมุดสามารถตรวจสอบรายการยืมคืนได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ เลือก “ยืมต่อหนังสือ”

คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com