ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nexis Uni® จากสำนักพิมพ์ LexisNexis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ และกฎหมาย ประกอบด้วย

  • Company Dossier : Covers over 200 million Companies
  • Over 15,000 English and Non-English Sources
  • News Sources (Newspapers, Newswires, Transcripts, Magazines, Newsletters, Journals, Blogs, Web-based publications, Press Releases and Industry Trade Press)
  • Legal Sources (Cases, Law Reviews, Law Journals, Statutes/Codes, Regulations, Constitutions, Administrative Materials, Patents and Legal News)
  • Business Sources (Company Profiles, SEC Filings, Mergers and Acquisitions and Analyst Reports)

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563
URL: http://www.nexisuni.com
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com