14 มิถุนายน 2527 มสธ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

14 มิถุนายน 2527 วันนี้ เมื่อ 36 ปีที่แล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในขณะนั้น นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

สืบเนื่องมาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2527 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นการเทิดพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป

และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสมัยนั้น ได้กราบบังคมทูลถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ความตอนหนึ่งว่า

“…ในฐานะที่ทรงเป็นนักการทหาร ทรงบริหารงานในหน้าที่รับผิดชอบด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันดีงาม เป็นผลให้กิจการของกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เจริญรุดหน้าไปได้ด้วยดี ทรงนำความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและด้านการบริหารงานในกองทัพที่ได้ทรงศึกษามาถ่ายทอดแก่นายทหารในฐานะพระอาจารย์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพจนบังเกิดผลดีแก่กิจการทหารเป็นอย่างยิ่ง…”

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. ประวัติการ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์