มสธ. จัดสอบออนไลน์ครั้งแรกกับวิถีใหม่ของระบบการศึกษาทางไกลในยุค Covid-19

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในปีพุทธศักราช 2521 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน ศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อแบบออนไลน์ นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำกัดเพศ วัยและอาชีพ มีระบบการจัดสอบโดยใช้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดทั่วประเทศเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าสอบได้ตามความสะดวกในการเดินทางไปสนามสอบ

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทำให้มสธ. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญคือ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 มสธ.จึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามประกาศและมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและยังคาดการณ์ไม่ได้ การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 ณ สนามสอบจึงไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษาและก้าวหน้าในการศึกษาไปตามกำหนดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล หรือการสอบที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศและมาตรการต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐกำหนดซึ่งเป็นระบบการสอบที่มีมาตรฐาน มีการกำกับ ติดตามและป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้การสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 เปลี่ยนมาใช้ระบบ ”การสอบออนไลน์” โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำข้อสอบแบบออนไลน์ การแก้ปัญหาทั้งก่อน ระหว่างและหลังการสอบ การอำนวยความสะดวกทางเทคนิค รวมทั้งการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์ประกอบการสอบออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook หรือ Tablet ที่มีกล้องถ่ายภาพ หรือ WebCam พร้อมติดตั้ง Internet Wifi ความเร็วอย่างน้อย 4Mbps หรือ
  2. โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีกล้อง พร้อม Internet ชนิด 3G ขึ้นไป

การจัดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ใช้ระบบ Moodle และ WebEx โดยมหาวิทยาลัยจะมีการให้ความรู้ วิธีการ ขั้นตอนการเข้าสอบและทำข้อสอบออนไลน์ และจัดให้มีการทดสอบระบบร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์ของนักศึกษาก่อนวันสอบจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบรวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องแสดงความจำนงใด ๆ ในการเข้าสอบออนไลน์ ส่วนนักศึกษาที่มีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ต้องแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่แจ้งตามเวลาที่กำหนดจะถือเป็นการสอบออนไลน์ ทั้งนี้การสอบออนไลน์ครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กำหนดการตามตารางสอบเดิม แต่ปรับเวลาสอบเป็นคาบละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ในครั้งนี้ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ เช่น นักศึกษาผู้ต้องขังและผู้พิการ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสอบในระบบเดิมตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การสอบออนไลน์ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ของการให้บริการการศึกษาที่จะทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น “Smart University” ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าการจัดสอบออนไลน์ในครั้งนี้อาจจะพบปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ ด้านก็ตาม ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องร่วมแรงร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลของปวงชนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-8
waraporn.yon@stou.ac.th