ห้องสมุด มสธ. ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ มสธ. ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)

ห้องสมุด มสธ. ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ มสธ. ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) ที่จัดหามาให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการให้บริการ New normal และอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์โอแพก (OPAC)  ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยมีรายละเอียดการเข้าถึงดังนี้
1. ค้นหาวิทยานิพนธ์ โดยสืบค้นจาก https://opac01.stou.ac.th
2. กรอกคำค้น โดยค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง หรือคำค้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อพบวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมและสถานะของหนังสือ
4. ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ที่ Online access

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com