ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ วันที่ 29 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2563 โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา หน้าอาคารบรรณสาร ชั้น 1 และยืมต่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น