ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมสำนักบรรณสารสนเทศ และศึกษาดูงานการจัดการคลังสารสนเทศ และการจัดการงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยและสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

[justified_image_grid rml_id=178]