ห้องสมุด มสธ. ให้บริการฐานข้อมูลเฉพาะด้านการออกแบบจากโครงการ miniTCDC Link

miniTCDC LINK เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) เพื่อการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย และในส่วนของห้องสมุด มสธ. ได้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย

  • World Global Style Network (WGSN) ฐานข้อมูลการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด
  • Passport GMID ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นและการออกแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด
  • Stash Media ฐานข้อมูลด้านการรวบรวมผลงานดิจิทัลอาร์ต ที่จะให้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในการออกแบบที่โดดเด่น ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • Material ConneXion ฐานข้อมูลวัสดุเพื่อการออกแบบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และข้อมูลผู้ผลิตจากทั่วโลก ช่วยเปิดโลกวัสดุของคุณให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถขอใช้บริการฐานข้อมูลได้ที่ บริเวณดิจิทัลโซน อาคารบรรณสาร ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com