สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการและเทคโนโลยี และนาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ อาคารบรรณสารชั้น 2 สำนักบรรณสารสนเทศ โดยมีนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณาสารสนเทศและบุคลากรฝ่ายบริการสนเทศให้การต้อนรับ

สำหรับการศึกษาดูงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถือเป็นการศึกษาดูงานต่อเนื่องครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ รวมถึงด้านพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศอัตลักษณ์ ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาต่อยอดในโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

[justified_image_grid rml_id=194]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7477-88
diis.stoulibrary@gmail.com