ห้องสมุด มสธ. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์

PULINET Award 2563

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2563 ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิชาการ วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาคารบรรณสาร

 

[justified_image_grid preset=17 orderby=rand width_mode=responsive_fallback rml_id=201 rml_description=no]