ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ วันที่ 11-31 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2564

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
ปิดบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์

  • บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.
  • แจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้
  • ขยายวันกำหนดส่งสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564
  • งดเว้นค่าปรับ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 –  31 มกราคม 2564

บริการห้องสมุด มสธ. ออนไลน์:
Online Databases: https://library.stou.ac.th/media-education/electronic-media/
การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/
การยืมต่อ/ตรวจสอบรายการการยืมด้วยตนเอง: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com