ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ – 10 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมาชิกของห้องสมุด

  • ขยายเวลากำหนดส่งคืนและงดเว้นค่าปรับ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
  • สามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ ได้แก่

Online Databases: https://library.stou.ac.th/media-education/electronic-media/
การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/
การยืมต่อ/ตรวจสอบรายการการยืมด้วยตนเอง: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com