ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำชุดวีดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำชุดวีดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดชุดวิดีทัศน์ : https://rb.gy/bvrft8

YouTube Channel :  https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA