โครงการบรรณสารสัญจร

สำนักบรรณสารสนเทศจัดโครงการบรรณสารสัญจร โดยบุคลากรหน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค เข้าพบอาจารย์แต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย โดยได้สัญจรไปที่สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรก เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลด้านการจัดหาทรัพยากร เช่น นโยบายการจัดหา การเสนอจัดหาผ่านช่องทางต่างๆ การจัดซื้อและการรับอภินันทนาการ การเข้าใช้ฐานข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดตามสาขาวิชา การบริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ซี่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งนี้จะเข้าพบให้ครบทุกสาขาวิชาต่อไป