สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่ผลิตผลนนทบุรี ในงานเปิดตำนานปทุมธานี ผ่านคัมภีร์มอญ วัดศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพประกอบจาก https://www.m-culture.go.th/phatumthani/ewt_news.php?nid=1149

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักบรรณสารสนเทศ นำผลิตผลนนทบุรีร่วมเผยแพร่และร่วมจัดแสดงในงาน “เปิดตำนานปทุมธานี ผ่านคัมภีร์มอญ” ที่วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และวัดศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในงาน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ภาพประกอบจาก https://www.nationtv.tv/main/content/378818462
การเสวนา “เปิดตำนานปทุมธานี ผ่านคัมภีร์มอญ” มีนายพิศาล บุญผูก ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย นางวรนุช สุนทรวินิต

โดยที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันทางภูมิวัฒธรรม กิจกรรมจึงเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นฐานความรู้ ประกอบด้วย การเสวนา “เปิดตำนานปทุมธานี ผ่านคัมภีร์มอญ” มีนายพิศาล บุญผูก ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาและคัมภีร์ใบลานมอญ เป็นวิทยากรเสวนา ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย นางวรนุช สุนทรวินิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ การจัดแสดงหนังสือ ผลิตผลนนทบุรี การจัดฐานความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้การห่อคัมภีร์ใบลาน นิทรรศการเกี่ยวกับ “คัมภีร์ใบลานและการค้าขายทางเรือ อาชีพท้องถิ่นของบ้านศาลาแดงเหนือ” “วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญ” นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “คัมภีร์ใบลานมอญ” และ รายการเสียงออนไลน์เรื่อง “การค้าขายทางเรือของชาวชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี” โดยมีบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศให้ความรู้และเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการห่อคัมภีร์ใบลานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักเขียน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดปทุมธานี พระสงฆ์ ชาวชุมชนบ้านศาลาแดง และผู้สนใจทั่วไป