ปฏิรูปมหาวิทยาลัย ขยายหน่วยงาน จัดตั้ง “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ”

เมื่อปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้มีการจัดทำแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย และเริ่มนำมาใช้ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป้นต้นมา โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้เรียนทุกหลักสูตร โดยมีแผนปฏิรูปที่ครอบคลุมการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การบริการการศึกษา โครงการวิจัย การปรับโครงสร้างองค์กรและผังกายภาพ ร่างระเบียบว่าด้วยกองทุน(ด้านการเงิน) และด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาด้านกายภาพนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (31 มกราคม 2562) มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาด้านกายภาพ มสธ. ครั้งที่ 4/2563 (4 มิถุนายน 2563) เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของสำนักบริการการศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดในการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของสำนักบริการการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักบริการการศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 14/2563 (24 ธันวาคม 2563) จึงมีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริการการศึกษา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนงาน ดังนี้

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
  3. ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค
  4. ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
  5. ส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์
  6. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 18 จังหวัด

จากการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ส่วนงานคือ ส่วนบริหารศูนย์วิทย บริการและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 18 จังหวัด ซึ่งภายใต้ส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ได้แก่ 1) งานประสานศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น สำหรับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดยะลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนนทบุรี กล่าวโดยสรุปคือ มีการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกจำนวน 8 จังหวัด ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 10 จังหวัด รวมเป็น 18 จังหวัด จะเห็นว่าศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ที่จัดตั้งเพิ่มจำนวน 8 จังหวัดนั้นอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกิจกรรม การบริการการศึกษา ให้เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค รวมถึงการขยายและสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์เพิ่มเป็น 18 แห่ง ยังสอดคล้องกับนโยบายแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบภูมิภาคของการบริหารภาครัฐ ในการนี้ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. สำนักบริการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการบริหารของสำนักบริการการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสำนักบริการการศึกษา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 11 จังหวัด การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารพร้อมทั้งร่วมกันคิดให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุสรรคต่าง ๆ และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของสำนักบริการการศึกษา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและรองรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามภารกิจและบรรลุความเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2563). รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของสำนักบริการการศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ปัจจุบันคือ สำนักบริการการศึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
02-504-7467-68
waraporn.yon@stou.ac.th
diis.stoulibrary@gmail.com