หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ให้บริการแนะนำการใช้ระบบการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) ออนไลน์

หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ ให้บริการแนะนำการใช้ระบบการจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ (Cataloguing In Publication – CIP) ออนไลน์ ณ ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

Cataloguing In Publication – CIP

เป็นข้อมูลตัวแทนอย่างย่อของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องหนึ่ง ๆ ที่ระบุข้อมูลตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ตามแบบสากล ประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ชื่อบรรณาธิการ ชื่อผู้จัดทำ ชื่อหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ (ครั้งที่พิมพ์ ชื่อเมืองที่พิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์) และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง นอกจากนี้ยังมีหัวเรื่องหรือคำ/วลีที่ใช้แทนเนื้อหา ซึ่งกำหนดจากคู่มือการให้หัวเรื่อง เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ กรณีเป็นชุดวิชา มสธ. จะมีรหัสนำค้น (ประกอบด้วยสัญลักษณ์อักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษพร้อมรหัสประจำชุดวิชา) และหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number—ISBN) โดยปกติข้อมูลนี้จะได้รับการเผยแพร่อยู่ในหน้าลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7454-55
sompong.pap@stou.ac.th
odilib.cat@gmail.com