ฐานข้อมูลข่าวบอกรับใหม่ iQNewsClip

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลใหม่ iQNewsClip เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ นิตยสารภายในประเทศ และโซเชียลมีเดียของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสามารถเรียกดูข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และข้อความ (Text) พร้อมฟังก์ชันการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search)

URL: https://app.iqnewsclip.com/mauth/stou.aspx (เข้าใช้งานโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย)
คู่มือ: https://library.stou.ac.th/wp-content/uploads/pdf/iQNewsClip.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com