สำนักบรรณสารสนเทศเข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” ครุฑทอง พุทธศักราช 2564 สาขาส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคล คนดัง ในสังคมที่สร้างผลงาน และเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี และน่ายกย่อง ควรค่าแก่การจารึก บันทึกไว้สำหรับการเป็นคนดีของสังคม และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป