กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 บุคลากรห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 จากนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และนางสาววรรณนิภา พุ่มสุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

โอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ ตึกบรรณสาร และอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ. ที่กำลังก่อสร้าง บุคลากรทุกคนต้องมีระเบียบ และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎระเบียบทั้งทางด้านการให้บริการ งบประมาณ และการพัฒนางานสำนักบรรณสารสนเทศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีค่านิยมที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้วย