ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 20-30 เม.ย. 64

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว และมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

สำหรับสื่อการศึกษาที่กำหนดส่งระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 ห้องสมุดขยายเวลาการส่งคืน โดยมีกำหนดส่ง วันที่ 30 เมษายน 2564 และปลอดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่

Online Databases: https://library.stou.ac.th/media-education/electronic-media/
การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/
การยืมต่อ/ตรวจสอบรายการการยืมด้วยตนเอง: https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com